Gedragsregels Z.V. de Meer en codeblauw

Doelstelling

Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag komt voor bij 1 op de 20 sporters. Dit heeft veel invloed op de betrokkenen en op de sport in het algemeen. Het beperken van ongewenst gedrag wordt door ZV De Meer gedaan door middel van onderstaande gedragscodes die gelden als ongeschreven regels voor iedereen die lid is van de vereniging of hiermee in aanraking komt.

Toepassing

Onderstaand beleid heeft betrekking op iedereen die zowel passief als actief onder naam en/of verantwoordelijkheid van ZV De Meer sport en/of bewegingsactiviteiten ontplooit en/of anderszins
hieraan deelneemt.

Inleiding en algemene normen

Iedereen dient op een veilige en gezonde wijze zowel actief als passief aan sportactiviteiten binnen ZV De Meer te kunnen deelnemen. Ondanks het hanteren van gedragsregels en het creëren, toezien en onderhouden van een veilige werkomgeving en sportklimaat kan iedereen te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

Normen die binnen de vereniging voor iedereen gelden zijn:

 1. Respecteer de regels van je sport;
 2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport;
 3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig;
 4. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport;
 5. Samen staan voor een faire sport.

Definitie ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Met grensoverschrijdend gedrag worden omgangsvormen bedoeld die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag binnen ZV De Meer is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, die:
– Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
– Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

Dit geldt in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten.

Pesten

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag waarin één persoon herhaald en gedurende langere tijd door één of meerdere anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Pesten is structureel en kan verbaal, fysiek of digitaal van aardzijn. Bij pesten is geen gelijkwaardigheid meer. Plagen houdt na verloop van tijd op, terwijl pesten vaak voortdurend doorgaat.

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en benadelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Voorbeelden van kenmerken zijn: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging en/of burgerlijke staat.

Bedreiging

Bedreiging gaat in de meeste gevallen om het dreigen met fysiek geweld of met de dood. De dreiging
kan op de persoon zelf gericht zijn, maar ook op diens naasten. Ook dreiging met het vernielen van eigendommen of goederen is een vorm van bedreiging. De manier waarop er gedreigd wordt doet er
niet toe en het veroorzaakt vaak een gevoel van onveiligheid. Manieren om bedreiging te uiten zijn:
door gedrag, mondeling, per brief of zelfs digitaal.

Belediging

Met belediging wordt het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam bedoeld. Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld & onbedoeld). 

Agressie en geweld

Alle fysiek gerichte agressie en alle bedreiging in woord en gebaar tegen een persoon of diens naasten zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot/kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc. of dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten. Dit geldt in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Dit kan zowel opzettelijk of onopzettelijk zijn wat door de ontvangende persoon in kwestie als ongewenst, kwetsend of bedreigend wordt ervaren.

Melden

Wanneer iemand het slachtoffer is geworden van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag zijn er
verschillende manieren om te proberen dit op te lossen:

 1. Probeer onderling een oplossing te zoeken;
 2. Neem contact op met de trainer/coach of een bestuurslid;
 3. Neem contact op met de vertrouwenspersoon van ZV De Meer.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon binnen ZV De Meer is het eerste aanspreekpunt voor leden(sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers of bestuur) die een vraag hebben of een melding willen maken van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon lost de melding of het probleem niet op, maar vangt het slachtoffer op en biedt begeleiding voor geschikte hulp. Hij/zij houdt alleen rekening met het belang van het slachtoffer en gaat vertrouwelijk met de melding om waarbij geheimhouding en anonimiteit gegarandeerd is.

De vertrouwenspersoon kan alleen via het bestuur worden ingeschakeld dus neem daarom altijd eerst contact op met het bestuur!

Samen met de vertrouwenspersoon van ZV De Meer kan het lid vragen stellen/een melding maken
over onderstaande zaken:

 • Pesten en gepest worden.
 • Het gevoel hebben er door huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij te horen;
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop er benaderd en/of aangeraakt is door een teamlid,
  trainer of coach en/of wat als onprettig wordt ervaren (zie ook bovenstaande definities);
 • Een vermoeden van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag: er wordt gedacht dat iemand in de
  directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • Zorgen uiten over de wijze waarop er met een kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het
  team.
 • Afvragen of het eigen gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
 • Iemand heeft jouw als persoon direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van ZV De Meer op de juiste plaats is.

Sancties

Wanneer de vertrouwenspersoon geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd na de melding kan er
gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van ZV De Meer. Wanneer een klacht gegrond is
kunnen er vanuit het bestuur, afhankelijk van de ernst van de situatie, sancties opgelegd worden:
– Mondelinge waarschuwing;
– Schriftelijke waarschuwing;
– Schorsing;
– Royering lidmaatschap.
De sancties zijn erop gericht dat het lid de zwemsport op een gezonde, veilige en fijne manier kan
beoefenen en voortzetten.

Verantwoordelijkheden binnen ZV De Meer

Verschillende partijen binnen de vereniging hebben verschillende verantwoordelijkheden met
betrekking tot het voorkomen of behelpen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.
Trainer/coach:
– Onafhankelijke opvang;
– Leden doorsturen naar de juiste persoon.

Bestuur:
– Onafhankelijke opvang;
– Leden begeleiden in het traject;
– Eerste schakel richting de vertrouwenspersoon;
– Besluitvorming met betrekking tot het sanctiebeleid.

Gedragsregels KNZB

Voor meer informatie over code blauw en centrum veilig sport, zie onderstaande links:
https://www.knzb.nl/cb/
https://centrumveiligesport.nl/

Vragen/meldingen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag bij de KNZB

Voor vragen/zorgen over grensoverschrijdend gedrag of het doen van een melding werkt de KNZB
nauw samen met het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Omdat de KNZB op dit moment geen
eigen vertrouwenscontactpersoon heeft kunt u hen telefonisch, per mail of (evt. anoniem) via de
chat bereiken voor vragen of het doen van een melding.

Tel: 0900-2025590
email: centrumveiligesport@nocnsf.nl
Speak-up (anoniem): https://www.speakupfeedback.eu/web/zwemmen/nl

Plaats een reactie